June 19, 2019

 Mở đầu:

Việc các học viên có cái tâm muốn chứng thực Pháp là ai cũng có thể nhìn thấy, ai khi vào tu luyện Pháp...

June 13, 2019

Trong Chuyển Pháp Luân, bài “Tu luyện phải chuyên nhất” – Sư phụ đã giảng rõ (đại ý, không nguyên văn) là mục t...

June 10, 2019

Lời dẫn: 

Cộng đồng học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) trong gần 10 trở lại đâ...

April 19, 2019

*(Cập nhật ngày 19/04/2019)

Lời dẫn:

Về vấn đề lợi dụng hạng mục Đại Pháp để thu tiền, kinh doanh trong học viên,...

January 24, 2019

Tiếp nối Phần 01, sau đây tôi xin phân tích tiếp 03 vấn đề còn lại:

Số 2

IN VÀ MUA SÁCH LẬU ĐẠI PHÁP, TẠP CHÍ ĐKN...

January 19, 2019

LỜI MỞ ĐẦU:

Căn cứ vào bài Kinh văn mới đây mà Sư Phụ gửi riêng cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam (Link),...

January 5, 2019

Lời dẫn:

Sau khi đọc bài Kinh văn mới của Sư Phụ Lý Hồng Chí được công bố ra gửi cho các học viên Pháp Luân Công...

October 22, 2018

Lời dẫn:

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một vấn đề rất nghiêm túc, theo thể ngộ nông cạn của tôi thì không những...

October 5, 2018

Mở đầu:

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Minh Huệ Việt Ngữ (một nhánh nhỏ của Minh Huệ tổng bộ đa ngữ - do học vi...

Please reload

RSS Feed
Lưu trữ
Please reload